داستان شير خوردن فرزند آيت الله شيخ فضل الله نوري و راجع به تاثير شير

 

 قضيه  پسر مرحوم مغفور حاج شيخ فضل الله نوري مشهور است و از ثقات نقل شده من جمله از مرحوم مغفور حجه السلام والمسلمين آقاي حاج اخوند قمي طاب ثراه صاحب كتاب تعليقه بر رسائل شيخ انصاري كه فرموده اند زمانيكه در عصر ميرزاي شيرازي
بزرگ (ره) كه در سامراء زندگي مي كرديم روزي در بين راه به مرحوم حاج شيخ فضل الله نوري شهيد مصلوب بر خوردم ايشان را بسيار افسرده و مضطرب ديدم سپس سؤال كردم فرمودند چندي قبل خدا فرزندي به من عطا فرموده اتفاقا مادرش شير نداشت درجستجوي زني براي شير دادن بچه بوديم تا اينكه زني را پيدا كرديم بچه را شير مي داد امروز پس
 از مدتي فهميديم اين زن شيعه نيست لذا خيلي مضطرب و درفكرم با اين بچه چه كنم اين همان بچه بود كه بزرگ شد وعاقبت كار را از بنا گذارهاي مشروطه شد و در دار زدن پدرش كمك وخوش حالي مي كرد بلكه كف هم مي زد درنتيجه اين عمل عاق دارين شد و دردنيا به تيرغيبي گشته شد تا آخرت چه شود در هرصورت مسلم است كه شير خبيث اثر شوم خود را در انسان مي گذارد