مشاوره - درسی

روش های مطالعه
شش روش مطالعه :  خواندن بدون نوشتن ،خط كشيدن زيرنكات مهم، حاشيه نويسي، خلاصه نويسي ،كليد برداري، خلاقيت و طرح شبكه اي مغز 1-خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است ...مشاهده ی مطلب